POLITICA DE PRIVACITAT

 

Què és el nou Reglament de Protecció de Dades?

És la norma europea que, des del 25 de maig de 2018, regula el tractament de les dades personals per part d’empreses, organitzacions i administracions públiques. 

 

Què canvia amb aquesta nova normativa?

Permet als titulars de dades personals tenir major control sobre les seves dades en ampliar el catàleg de drets que se’ls reconeix (accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per SIMECAT) i s’incrementen les obligacions d’informació i transparència. La norma busca generar un marc de confiança en el tractament de les dades personals i per aquest motiu SIMECAT ha actualitzat la seva política de privacitat. 

 

Com protegeix SIMECAT les dades personals que tracta?

SIMECAT ha revisat les mesures organitzatives i tècniques que aplica per garantir que les dades personals dels seus afiliats estan degudament protegits i custodiats, i que solament es tractin dins de l’àmbit propi de les activitats legítimes del sindicat. Igualment, ha reforçat els seus mecanismes d’informació i transparència.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privacitat (d’ara endavant, la «Política de Privacitat») aplica a totes les dades de caràcter personal que l’afiliat aporti SINDICAT MÈDIC CATALÀ (SIMECAT), amb domicili en Passatge Milans, 24, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (d’ara endavant «SIMECAT») a través de formularis online.

A l’efecte de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” a tota persona física afiliada a SIMECAT o interessada en els serveis que SIMECAT ofereix a través de la seva pàgina web.

SIMECAT, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L’objectiu de la Política de Privacitat de SIMECAT és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació en Internet i les dades que l’Usuari pugui introduir a la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb SIMECAT a través de nousindicatmedic@gmail.com davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

SIMECAT és una organització sindical que es regeix per la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i pels seus Estatuts i dins de l’àmbit de les seves activitats legítimes s’inclouen totes aquelles que, d’acord amb la Constitució, la llei i la doctrina del tribunal constitucional, conformen el dret fonamental de llibertat sindical.

Per la present s’informa a l’Usuari que SIMECAT podrà tractar les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis online o en donar-se d’alta com a afiliat, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

  1. Garantir a l’Usuari l’accés i ús del seu espai personal a l’àrea privada de la pàgina web i serveis oferts per SIMECAT.
  2. Gestionar les peticions que l’Usuari realitzi a la pàgina web de SIMECAT.
  3. Informar a l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent l’enviament de comunicacions especialitzades i/o comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes i/o serveis de SIMECAT similars als adquirits per l’Usuari.
  4. Realitzar activitats promocionals, incloent l’enviament de comunicacions especialitzades i/o comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari faciliti per part de SIMECAT, de productes i/o serveis de terceres empreses col·laboradores de SIMECAT dels següents sectors: formació, serveis assessoria jurídica, assessoria fiscal, assegurances i publicacions. Tot això, sempre que sol·licitem a l’Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens ho atorgui.

 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (1) i (2) és l’execució de la prestació de serveis per ser donat d’alta com a afiliat.

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (3) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de SIMECAT a posar en el seu coneixement productes i/o serveis similars als quals hagi adquirit prèviament.

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (4), és el consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que SIMECAT no hagués sol·licitat el seu consentiment.

SIMECAT, al moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l’espai personal de l’Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir productes i/o serveis de SIMECAT, aquest recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar el procés (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.).

L’Usuari coneix i accepta que el no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a SIMECAT prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades.

En cap cas SIMECAT cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis de SIMECAT.

 

Per quant temps conservem les seves dades personals?

SIMECAT conservarà les dades dels seus afiliats mentre duri la afiliació al sindicat o fins que l’Usuari retiri el seu consentiment, en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació.

Per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

 

Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació dels serveis i informació que SIMECAT ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de SIMECAT accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament.

A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de SIMECAT en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei al responsable del tractament, SIMECAT, pot cedir les dades personals de l’Usuari als Distribuïdors autoritzats de SIMECAT, sempre que hagués sol·licitat el consentiment a l’Usuari i aquest l’hagi atorgat.

SIMECAT podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a forces i cossos de seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

 

¿Quins són els drets dels usuaris?

SIMECAT informa a l’Usuari sobre la possibilitat que li vas agafar d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per SIMECAT.

Dites dretes podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça:

 

Identitat del responsable: SIMECAT

Domicili: Passatge Milans, 24, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telèfon: 931 631 051

Direcció electrònica: nousindicatmedic@gmail.com  

 

Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. SIMECAT podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

 

Ús de cookies

La pàgina web utilitza cookies per distingir-li a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega per la web i ens permet així mateix millorar-ho.

 

Enllaços

La pàgina web de SIMECAT pot incloure hípervincles a altres llocs que no són operats o controlats per SIMECAT. Per això, SIMECAT no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a SIMECAT, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

 

Modificació de la Política de Privacitat

SIMECAT podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

WhatsApp chat